Voorwaarden

1. Algemeen.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, offertes en leveringen, inclusief informatie en vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Aanbiedingen.

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, waarbij enkel onze schriftelijke opdrachtbevestiging, binnen Nederland, rechtsgeldig is.

3. Leveringsvoorwaarden.

Genoemde levertermijnen en/of data gelden enkel als indicatie en zullen, behoudens overmacht, steeds zoveel mogelijk worden aangehouden. Indien bestellingen niet of slechts gedeeltelijk worden afgenomen, zijn wij gerechtigd alle ontstane kosten en/of vervolgschade in rekening te brengen. De transportwijze zal door ons worden bepaald waarbij wij ons het recht voorbehouden deelleveringen te doen.

4. Schadevergoeding.

Wij kunnen slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die door opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor ons risico komen. Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van ons komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in, uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, wij zijn nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personenschade. Hogere claims alsook winstderving etc. worden in ieder geval uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud.

5. Wij behouden uitdrukkelijk eigendom over geleverde goederen, ook als goederen met of zonder ons medeweten worden doorgeleverd aan derden. In het algemeen verplicht opdrachtgever/besteller zich de goederen naar behoren te onderhouden en tegen brand- water- en diefstalschade te verzekeren. Bij dreigende beslaglegging of eigendomsaanspraken door derden is opdrachtgever/besteller verplicht dit per omgaande aan ons mede te delen, om ons zodoende in de gelegenheid te stellen de benodigde gerechtelijke- en andere maatregelen te nemen. Bij verzuim is opdrachtgever/besteller aansprakelijk voor de hieruit voor ons voortvloeiende schade. In ieder geval zullen wij bij dreigend nadeel onze aanspraken zeker stellen c.q. laten stellen. Indien nodig behelst dit tevens het ook zonder toestemming van opdrachtgever/besteller toegang verschaffen tot de goederenopslagplaats. In het geval van opslag elders dient opdrachtgever/besteller bij het opslaan deze toestemming tevens van derden te eisen. In geval van surséance of faillissement strekt het eigendomsvoorbehoud zich, ter dekking van onze totale vordering, ook uit over door ons geleverde en reeds door opdrachtgever/besteller betaalde goederen.

6. Betalingen en opzegtermijn.

Een huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Er geld een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te worden ingediend.

7. Onderhoud en kosten.

Voor groot onderhoud komen wij na ongeveer 3 a 4 maanden langs. Hiervoor worden geen kosten berekend. De kosten van het vervangen van versleten materiaal, voorvloeiend uit normaal gebruik, komen voor rekening van Tafelvoetbalhuren. Voor schade door oneigenlijk gebruik en vandalisme worden de kosten voor materiaal en reparatie aan u doorberekend tenzij u een andere oplossing heeft getroffen, of met een eventuele dader.

8. Vestigingsplaats en rechtbank.

Plaats van handeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onze hoofdvestiging. De aan de woonplaats van Tafelvoetbalhuren verbonden rechter wordt door ons als bevoegd aangemerkt en enkel het Nederlandse recht zal van toepassing zijn.

9. Ongeldigheid van voorwaarden.

Ongeldigheid van een of meerdere bovengenoemde voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De ongeldige voorwaarde zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het economisch nut van de oorspronkelijke voorwaarde in concreto het meest zal benaderen.

10. Eigendom en auteursrechten.

Het is verboden documentatie, afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. die door ons aan de koper worden verstrekt, hetzij via Internet hetzij anderszins, te kopiëren of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het bestellen van producten bij Tafelvoetbalhuren.